วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ (วทย.) AUTOMOTIVE TECHNOLOGICAL COLLEGE (ATC)
ข่าวประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามความรัฐบาลแจ้ง งานรับสมัครนักศึกษาขอแจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติตรงกัน ดังนี้ 1. เมื่อนักศึกษามาสมัครเรียน จะยังไม่ได้รับการฝึกอบรมปรับพื้นฐานในทันที อาจารย์ฝ่ายรับสมัครจะแจ้งลำดับนัดวันเข้ารับการฝึกอบรมปรับพื้นฐานให้นักเรียนแต่ละคน 2 หลักการให้คิวรับการฝึกอบรมปรับพื้นฐาน (ก่อนหรือหลัง) เป็นไปตามลำดับการสมัคร “ ใครมาสมัครก่อนจะได้รับวันนัดหมายเข้ารับการฝึกอบรมปรับพื้นฐานก่อน ” 3. ในวันมาสมัครเรียนนักเรียนและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยทั่วไป 4. สำหรับนักเรียนที่มีญาติอยู่ในกรุงเทพฯ ที่สามารถเดินทางไปกลับระหว่างที่พักและสถานศึกษาได้ จะได้รับการฝึกอบรมปรับพื้นฐานทันที 5. กรณีมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ อ.โรจนะ ภิรมย์ 08-8008-2111 อ.สราวุธ แย้มสอาด 08-4419-4000 อ.พิษณุ ภิรมย์ 08-1448-0618 อ.จอมขวัญ แสนสะอาด 08-3178-0699 อ.พิศาล พิชัยมญญาณ 08-1581-0469 อ.ชลทิพย์ เดชะ 08-2462-8833 จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ตัวอย่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ เลขที่ 8 ซอยกาญจนาภิเษก 7 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-2804-2171-2 โทร.สาร 0-2804-2173