ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์เทอดศักดิ์  สุขคง  ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปีการศึกษา  2558
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
กลับสู่หน้าหลัก
ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์เทอดศักดิ์  สุขคง  ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจำปีการศึกษา  2558
จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
กลับสู่หน้าหลัก