รายการเผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
กลับสู่หน้าหลัก
1.

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพ โดยการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันแบบร่วมกันคิด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง 5

อาจารย์จอมขวัญ  แสนสะอาด
2.
ทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ห้อง 5
อาจารย์ชลทิพย์  เดชะ
3.
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา วิชาความแข็งแรงของวัสดุ โดยเทคนิคแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
อาจารย์สกล  วงศ์เดชเสรีกุล
4.
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน
อาจารย์อำไพ  ลำดวน
5.
การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาสมการ  ในวิชาคณิตศาสตร์ 2 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1
สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
อาจารย์อนุรักษ์  โพธิทอง
6.
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะแคลคูลัส  เรื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ชั้น ปวส 1/6
อาจารย์เทพสถิตย์  มะโนรัตน์
7.
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  วิชา เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น เรื่อง น้ามันหล่อลื่น โดยการสอนแบบบรรยายด้วยสื่อ Power Point
อาจารย์นพดล  ทองสุระวิโรจน์
8.
การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ของนักศึกษาระดับ ปวส. 2/17 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
อาจารย์พิชัย  ด่านแม่ลา
9.
การวัดเจตคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษสถานประกอบการ  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2/14 จานวน 37 คน  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์อริสา  อนุยะโต
10.
ปัญหาในการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนในระดับชั้น ปวส. 2 / 7 สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิชา งานทดลองเครื่องกล
โดยใช้แบบสอบถาม
อาจารย์เสถียรพงษ์  ชะเอมจันทร์
11.
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
อาจารย์ชลธี  เอี่ยมอ่อน
12.
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
อาจารย์ยงยุทธ  คำเหลือง
13.
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในส่วนเนื้อหาการคานวณ วิชาเครื่องยนต์สันดาปภายใน
ระหว่างวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ กับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
อาจารย์เอก  สุจริตรักษ์
14.
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชากลศาสตร์วิศวกรรมของนักศึกษา ระดับ ปวส. 1/5แผนกวิชาช่างยนต์
อาจารย์ชูศักดิ์  ฉิมเลิศ
รายการเผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
กลับสู่หน้าหลัก