รายการเผยแพร่วิจัยนวัตกรรม  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
กลับสู่หน้าหลัก
1.

โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อเตรียมผู้ปฏิบัติงานรองรับวิชาชีพช่างยนต์เฉพาะด้าน
: กรณีตัวอย่าง ช่างสีระดับ 1ในสถานประกอบการเขตกรุงเทพและปริมณฑล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเผยแพร่วิจัยนวัตกรรม  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
กลับสู่หน้าหลัก