ผู้บริหาร  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
ปวช.
:
ช่างฝึกหัดช่างยนต์  [ AAM ]
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ( สจ.พ. )
ปวส.
:
ช่างยนต์ [ AM ]
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ( สจ.พ.)
ปริญญาตรี
:
คอบ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  [ TTM ]
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ภิญโญ  ภิรมย์
ปริญญาโท
:
คอม. ( บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา )  [ TEM ]
ผู้รับใบอนุญาต
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ( สจ.พ. )
 
ปริญญาตรี
:
ครุศาสตร์บัณฑิต
  วิทยาลัยครูนครปฐม
ปริญญาโท
:
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์เยาวรักษ์  ภิรมย์
ปริญญาเอก
:
ปร.ด. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ( บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
กลับสู่หน้าหลัก  เว็บไซด์วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์