ลักษณะของสถานประกอบการ  ที่ส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานวิชาชีพช่างยนต์

ศูนย์บริการ - ศูนย์บริหารเร่งด่วน
รถบรรทุกรถยใหญ่ - อู่มาตรฐาน
กลับสู่หน้าหลัก
ศูนย์บริการ
ศูนย์บริการเร่งด่วน

ลักษณะของสถานประกอบการ  ที่ส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานวิชาชีพช่างยนต์

ศูนย์บริการ - ศูนย์บริหารเร่งด่วน
รถบรรทุกรถยใหญ่ - อู่มาตรฐาน
กลับสู่หน้าหลัก