ติดต่อสอบถาม  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  ได้ที่

อาจารย์นงนุช   ขุนทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
08-4419-5000
อาจารย์สราวุธ   แย้มสอาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
08-4419-4000
อาจารย์โรจนะ   ภิรมย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
08-1481-9686
อาจารย์พิษณุ  ภิรมย์
หัวหน้าโครงการปริญญาตรี
08-1448-0618
อาจารย์กรวิภา  วงศ์ชุตินันท์
ผู้ช่วยหัวหน้างานประสานสถานประกอบการ
08-4419-7000