รายละเอียดการสมัครเรียน  ที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
1.  ชาย  หรือ  หญิง  18 ปีขึ้นไป
2.  จบ  ปวช.ช่างยนต์  หรือ
3.  จบ  ปวช.สาขาอื่นๆ  หรือ
4.  จบ  ม.6  หรือเทียบเท่า
     ระยะเวลาศึกษา  2  ปี
เอกสารสมัครเรียน
1.  สำเนาใบ  รบ. / ปพ.1 3  ชุด
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน 3  ชุด
3.  สำเนาบัตรประชาชน 3  ชุด
4.  รูปถ่าย  1  นิ้ว  (หน้าตรง) 6  รูป
5.  สำเนาบัตรประชาชนบิดา 2  ชุด
6.  สำเนาบัตรประชาชนมารดา 2  ชุด
7.  สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 2  ชุด
8.  สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 2  ชุด
ประโยชน์ที่  นศ.  จะได้รับ
1.  ผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้
2.  ระหว่างเรียนจะได้รับเงินสนับสนุน  ค่าเล่าเรียน  ค่าที่พัก  และค่าอาหาร  ตลอด  2  ปี
3.  เมื่อจบการศึกษา  มีโอกาสทำงานต่อที่เดิมได้ทันที
4.  เบิกค่าเล่าเรียนได้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
08-4419-4000 อาจารย์สราวุธ  แย้มสอาด
08-4419-5000 อาจารย์นงนุช  ขุนทอง
08-1581-0469 อาจารย์พิศาล  พิชัยมญญาณ
08-1481-9686 อาจารย์โรจนะ  ภิรมย์
08-1448-0618 อาจารย์พิษณุ  ภิรมย์
08-9456-7001 อาจารย์ภิญโญ  ภิรมย์
กลับสู่หน้าหลักเว็บไซด์  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์