ดร.สุราษฎร์  พรมจันทร์  นำคณะนักศึกษาปริญญาเอก  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และ
นายวณิชย์  อ่วมศรี  ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  (สอศ.)
พร้อมคณะ  เข้าศึกษาดูงานที่  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  วันที่  4  มกราคม  2556
1
2
3
กลับสู่หน้าหลัก
ดร.สุราษฎร์  พรมจันทร์  นำคณะนักศึกษาปริญญาเอก  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และ
นายวณิชย์  อ่วมศรี  ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  (สอศ.)
พร้อมคณะ  เข้าศึกษาดูงานที่  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  วันที่  4  มกราคม  2556
1
2
3
กลับสู่หน้าหลัก